نام و نام خانوادگیسمت در شرکتخلاصه سوابق و خدمت
ضرغام حیدریرئیس هیات مدیره
مجتبی رمضانینائب رئیس هیات مدیره
محسن غلامرضایی نژادمدیرعامل