مدیر عامل:

محسن غلامرضایی نژاد

تحصیلات:

دکتری مدیریت

سوابق خدمت:

گزیده ای از پژوهش ها: